Mr Zhou Shubai
Time:2014-06-05

Mr Zhou Shubai

Vice Provincial deputy inspector. Mr Zhou Shubai was born Oct 1959, Liuyang,Hunan province, assit Mr Wang Huilong work as ombudsman and assit Mr Yao Bin for Environmental monitoring work.